Çalışma saatleri

Kariyer

 • Dosya Ekle
Test

Form Gönderimi

Tamam

GÜLMAR GIDA SANAYİ TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

GÜLMAR GIDA SANAYİ TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “CİTYGROSS” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri

:

 

 

İletişim Bilgileri

:

 

 

Eğitim Bilgileri

:

 

 

Özlük Bilgileri

:

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

:

 

Diğer

:

 

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (vesikalık fotoğraf, sağlık bilgisi, ceza mahkumiyeti bilgisi), insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
 • Çalışan adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi.

 

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Macun Mahallesi 204. Cadde NO : 18 Macunköy/ANKARAadresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • gulmargidasanayi@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 •  Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@citygross.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.